Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Ελληνικά | English 
 
 Ανθρώπινο δυναμικό
 
 
image

Την 31/12/2005 η Εταιρεία απασχολούσε 350 άτομα μόνιμο προσωπικό, εκ των οποίων 29 άτομα είναι απόφοιτοι T.E.I, και A.E.I. To απασχολούμενο προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο στο αντικείμενο και διαθέτει σημαντική πείρα.

Η Εταιρεία φροντίζει συνεχώς για την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού της.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του μέσου όρου του προσωπικού της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία, όπως αυτή υπολογίζεται και παρατίθεται στα Προσαρτήματα της Εταιρείας:


Εξέλιξη Προσωπικού 2003 2004 2005  
Υπάλληλοι 108 106 106  
Παραγωγής 7 11 21  
∆ιοικητικοί 71 69 51  
Πωλήσεων 30 26 34  
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 257 256 244  
ΣΥΝΟΛΟ 365 362 350  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της πτυχιακής κατάστασης του προσωπικού κατά την τριετία 2003 - 2005:

Εξέλιξη Προσωπικού 2003 2004 2005  
Απόφοιτοι A.E.I, και T.E.I 26 28 29  
Λοιποί 339 334 321  
ΣΥΝΟΛΟ 365 362 350  

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές του προσωπικού ορίζονται από τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις της ειδικότητας ενός εκάστου των εργαζομένων.

Το προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Σιδηροβιομηχανίας (πράξη καταθέσεως Υπουργείου Εργασίας 68/22.07.98).

Η Εταιρεία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας που έχει κυρωθεί με την υπ' αριθμ. ΕΡ 771/26.06.81 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων και περιέχει τους συνήθεις όρους.

Mε ημερομηνία 15/1/2001 και με πρακτικό Δ.Σ. εγκρίθηκε ομόφωνα ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας όπως συμπληρώθηκε με: α) κανονισμός προμηθειών και β) σύστημα αξιολόγησης προσωπικού και συντάχθηκε σε ενιαίο κείμενο, προς συμμόρφωση της εταιρείας με την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.