Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Ελληνικά | English 
 
 Παρουσίαση κλάδου
 
 
image

Εξαιτίας του γεγονότος ότι και η ίδια η SPIDER AE δραστηριοποιείται σε πέραν του ενός τομείς, στα επόμενα κεφάλαια εξετάζονται αυτοτελώς οι συνθήκες αγοράς των επί μέρους τομέων όπου λειτουργεί η Εταιρία.

Α. Συστήματα εξοπλισμού καταστημάτων & αποθηκών

Ο τομέας αυτός είναι στενά συνδεδεμένος με την πορεία του λιανεμπορίου και ακολουθεί τις εξελίξεις στον κλάδο αυτό. Κατά την δεκαετία του '90 και στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας παρατηρήθηκαν έντονοι ρυθμοί αύξησης της ζήτησης, ενώ τα τελευταία έτη οι αυξητικοί ρυθμοί έχουν επιβραδυνθεί. Σε μεγάλο βαθμό ο κλάδος επηρεάζεται από τις εξελίξεις του τομέα των Super Market.

Η ζήτηση προσδιορίζεται από τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Στην προσπάθεια των μεγάλων αλυσίδων να αυξήσουν τον αριθμό των καταστημάτων τους, σε όλη τη χώρα, με σκοπό τη γρήγορη επέκταση τους.
 • Στην διείσδυση ξένων εταιριών και αλυσίδων στην Ελλάδα.
 • Στην συγχώνευση μικρών αλυσίδων με μεγαλύτερες.
 • Στην συγκέντρωση του μεγαλύτερου όγκου της αγοράς σε ισχυρούς ομίλους και παράλληλα την συρρίκνωση των μικρών παραδοσιακών καταστημάτων.
 • Στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης των παλαιών καταστημάτων.
 • Στην δημιουργία νέων μορφών αλυσίδων καταστημάτων τύπου convenience stores.
 • Στην δημιουργία αλυσίδων discount shops και τη δημιουργία καταστημάτων cash & carry.
 • Στη δημιουργία shop in a shop, δηλαδή εξειδικευμένων τμημάτων μέσα με μεγάλα καταστήματα.
 • Σημαντικές επενδύσεις στην οργάνωση των λιανεμπορικών επιχειρήσεων.

Τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά ισχύουν και για τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης. Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ισχύουν διαφορετικοί παράγοντες που προσδιορίζουν τη ζήτηση:

 • Ισχυρή μεσοπρόθεσμη προοπτική δημιουργίας νέων καταστημάτων.
 • Χαμηλή αγοραστική δύναμη από πλευράς καταναλωτών.
 • Ατελής ανταγωνισμός.
 • Αβεβαιότητα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην παρούσα φάση.

Ωστόσο παράλληλα με την σταδιακή εξισορρόπηση των οικονομιών των χωρών αυτών, αναμένονται σημαντικοί ρυθμοί ανάπτυξης και μάλιστα ταχύτεροι από ότι στις χώρες της Ε.Ε. Δεδομένου ότι το λιανεμπόριο στις χώρες αυτές υστερεί ριζικά.

Β. Συστήματα Περισυλλογής Απορριμμάτων - Προιόντα για το Περιβάλλον

Ο κλάδος αυτός, έχει αναπτυχθεί σχετικά πρόσφατα στην Ελλάδα, στα πλαίσια των αναγκών για όσο το δυνατόν καλύτερη περισυλλογή και (σε επόμενο στάδιο) αξιοποίηση του αυξανόμενου όγκου των απορριμμάτων, απόρροια των πάσης φύσεως ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.

Παγκοσμίως, ο κλάδος αυτός γνωρίζει τεράστια ανάπτυξη και εξειδίκευση, με ανάδειξη νέων τομέων όπως η ανακύκλωση, η παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα, οι σταθμοί μεταφόρτωσης και διαλογής απορριμμάτων κλπ. Παράλληλα, τα ειδικά οχήματα περισυλλογής και καθαρισμού, οι κάδοι για κοινή χρήση, οι κάδοι για βιομηχανικοί χρήση, για ανακύκλωση κλπ αποτελούν ένα πεδίο ταχέως αναπτυσσόμενων δραστηριοτήτων.

Στην Ελλάδα η εισαγωγή απλών μεθόδων και συστημάτων για το περιβάλλον τοποθετείται μόλις στα μέσα της δεκαετίας του '80. οι περιορισμένοι όμως πόροι των Δήμων και Κοινοτήτων δεν επέτρεψαν την ταχεία ανάπτυξη του κλάδου, με αποτέλεσμα την σταδιακή και αποσπασματική κάλυψη της αγοράς.

Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μεταλλικών κάδων σε σχέση με τους πλαστικούς, και ανακυκλώσιμο υλικό κατασκευής τους (μέταλλο), επαναφέρουν την ζήτηση προς την πλευρά των μεταλλικών κάδων. Διεθνώς επικρατεί η τάση χρήσης των μεταλλικών κάδων στις χώρες με θερμά κλίματα και των πλαστικών στις χώρες του βορρά, διότι τα πλαστικά επηρεάζονται κάτων από υψηλή θερμοκρασία.

image

Γ. Υποκατασκευές - Αμυντικό Υλικό

Ο κλάδος των υποκατασκευών (subconstracting) είναι ένας αμυντικός τομέας της οικονομίας. Στην σημερινή εποχή της εξειδίκευσης,πολλές επιχειρήσεις κρίνοντας αντιοικονομική την προσπάθεια για κατασκευή του συνόλου των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την παραγωγή των τελικών προϊόντων τους, αναζητούν αξιόπιστους υποκατασκευαστές.

Η τάση αυτή επεκτείνεται διεθνώς. Η ζήτηση για υποκατασκευές πρόερχεται κυρίως από τις πολύ ανεπτυγμένες χώρες της Ε.Ε., που είτε αντιμετωπίζουν αυξημένα εργατικά κοστολόγια σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, είτε προσπαθούν να εισχωρήσουν σε ξένες αγορές, προσφέροντας ένα μέρος προστιθέμενης αξίας, μέσω συμπαραγωγών και υποκατασκευών σε συνεργάτες ή αντιπροσώπους τους στις αγορές αυτές.

Σε ότι αφορά το Αμυντικό Υλικό, οι μεγάλες εγχώριες Αμυντικές Βιομηχανίες (ΠΥΡΚΑΛ, ΕΒΟ) αντιμετωπίζουν λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα. Στα πλαίσια της προσπάθειας για βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας, σκόπιμη και συμφέρουσα διέξοδο αποτελεί η ανάθεση (υπεργολαβικά) της παραγωγής κάποιων μερών στον Ιδιωτικό Τομέα της Βιομηχανίας, που πληρεί βέβαια τις προυποθέσεις διασφάλισης της ποιότητας και των προδιαγραφών που απαιτούνται.

Ανταγωνισμός- Προοπτικές

Α. Συστήματα εξοπλισμού καταστημάτων & αποθηκών

Εγχώρια αγορά

Ο ανταγωνισμός της Εταιρίας στην Ελληνική αγορά προέρχεται κυρίως από αντιπροσώπους ξένων οίκων.
Οι εταιρίες αυτές είναι:

ΟΙΚΟΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
TEGOMETALL ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE
YUDIGAR ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΙΟΥΝΤΙΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
SIDAC-ROSS ΙΤΑΛΙΑ "AR-CON HELLAS" Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ - ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
CEFLA ΙΤΑΛΙΑ ΦΕΡΕΣΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ "PERFER"

Πέραν των αντιπροσώπων εισαγομένων προϊόντων δραστηριοποιούνται επίσης μερικοί Ελληνες κατασκευαστές που καλύπτουν συνήθως επί μέρους τμήματα της αγοράς ή (ορισμένοι εξ'αυτών) προσφέρουν μικρότερη ποικιλία προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

 • ΚΟΝΜΑΡ Α.Β.Ε.
 • Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
 • ΣΟΥΕΛ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Α.Ε. / ΣΟΥΕΛ Ε.Π.Ε.
 • ΒΙΕΜΕΤ Γ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
 • INTERSHOP ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.

H αγορά στην οποία απευθύνονται τα προιόντα της Εταιρίας είναι σταθερά ανοδική, παρατηρείται όμως σχετική επιβράδυνση των αυξητικών ρυθμών. Η SPIDER A.E. επιδιώκει διεύρυνση του μεριδίου της στον τομεα εξοπλισμού καταστημάτων, λαμβανομένου υπόψη ότι είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί πλέον τις οικονομίες κλίμακας που έχει επιτύχει, ενώ πραγματοποιεί συνεχώς επενδύσεις που μειώνουν το βιομηχανικό κόστος. Επιπλέον, η SPIDER A.E. διαμορφώνει την πολιτική πωλήσεων της κατά τέτοιο τρόπο, ωστε να μεταφέρει ένα σημαντικό μέρος του κοστολογικού αυτού οφέλους προς τους πελάτες της και τους συνεργάτες της με αποτέλεσμα να διατηρεί και να διευρύνει το πελατολόγιο της.

Περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών θα προέλθει από τη δραστηριοποίηση της εταιρίας σε νέους συναφείς τομείς, όπως τα συστήματα βιβλιοθηκών και αρχείων και την εκμετάλλευση των ευκαιριών της αγοράς για τα είδη αυτά.

Διεθνής αγορά

Οι κύριοι ανταγωνιστές της SPIDER A.E.στην διεθνή αγορά είναι οι οίκοι:

 • TEGOMETALL και WANZL (Γερμανίας).
 • CEFLA, SIDAC, ZAF και ARNEG (Ιταλίας).
 • YUDIGAR (Ισπανίας).
 • ALSER (Γαλλίας).

Οι εξαγωγικές προοπτικές της SPIDER A.E. θεωρούνται ευνοικές, λόγω της έντονης σημασίας και προσπάθειας που καταβάλλεται προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά και της οργανωμένης παρουσίας σε αγορές του εξωτερικού, μέσω θυγατρικών εταιριών. Συγκεκριμένα, αναμένεται αύξηση των εξαγωγών προς Ρουμανία, Ουκρανία, και άλλες ανατολικές χώρες. Οι αγορές των ανατολικών χωρών υπόσχονται σημαντικά κέρδη μεσό-μακροπρόθεσμα. Οι εταιρίες όπως η SPIDER A.E. που εγκαίρως δικτυώνονται στις αγορές αυτές, θέτουν τα θεμέλια για το μέλλον, όταν αναπτυχθεί η αγορά, βελτιωθεί η αγοραστική δύναμη και συνεπώς αναπτυχθεί και εκεί το λιανεμπόριο μέσω δημιουργίας ιδιωτικών καταστημάτων (η κατανάλωση προϊόντων προυποθέτει ράφια για την προβολή και διάθεση τους προς τους καταναλωτές).

Παράλληλα, στόχος της εταιρίας είναι και επιλεγμένες αγορές της Ε.Ε. Με την απαραίτητη προυπόθεση ότι θα αναπτυχθούν συνεργασίες με τοπικούς αντιπροσώπους. Ηδη έχει γίνει έρευνα αγοράς στην Ισπανία, έχει υπογραφεί συμφωνητικό συνεργασίας με τοπικό αντιπρόσωπο ο οποίος έχει άριστη γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο, και προδιαγράφονται πολύ καλές προοπτικές εισόδου στην αγορά της χώρας αυτής.
Γενικά, η εταιρία αναμένει ότι με την ολοκλήρωση των νέων επενδύσεων στον κλάδο αυτό, θα μπορέσει να κατακτήσει ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο στην Ελληνική αγορά, και να αναπτυχθεί εξαγωγικά με ταχύ ρυθμό.

Β. Συστήματα Περισυλλογής Απορριμάτων - Προιόντα για το περιβάλλον.

Εγχώρια Αγορά

Στην Ελληνική αγορά όσον αφορά τους κάδους απορριμμάτων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Εταιρίας, έχει καλυφθεί περίπου το 50% της αγοράς. Η ζήτηση παρουσιάζει σταθεροποίηση την τελευταία τριετία. Με την εφαρμογή όμως του σχεδίου "Καποδίστριας" από το 1999 και την αναδιοργάνωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναμένεται ο ρυθμός αυτός να αυξηθεί. Στον συγκεκριμένο τομέα όντων (κάδων απορριμμάτων), η αγορά είναι μετρήσιμη σε μεγάλο βαθμό, δεδομένου ότι η προμήθεια τους γίνεται μέσω Δημοσίων Διαγωνισμών. Εκτιμάται ότι οι διαγωνισμοί προμηθειών (των ΟΤΑ, οργανισμών του Δημοσίου κλπ) καλύπτουν ποσοστό της τάξεως του 75% της συνολικής ζήτησης. Οι βασικοί προμηθευτές της αγοράς σε μεταλλικούς κάδους είναι η SPIDER A.E και οι εταιρίες ΒΙΟΚΑΔΟ Α.Ε.Β.Ε. Και ΒΙΟΜΕΤ ΑΕ.

Στον τομέα των πλαστικών κάδων διατίθενται δύο κατηγορίες όντων, οι τετράτροχοι και οι δίτροχοι κάδοι. Στην αγορά αυτήν, πέραν της Εταιρίας δραστηριοποιούνται μερικές ακόμα επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισμός στην Ελληνική αγορά προέρχεται κυρίως από αντιπροσώπους ξένων οίκων.

Οι εταιρίες αυτές είναι:

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΡ. ΟΙΚΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε ΑΘΗΝΑ OTTO
ΑΦΟΙ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΦΑΡΣΑΛΑ WEBER
ENVITECH Ε.Π.Ε. ΑΘΗΝΑ SULO

Πηγή: Εκτιμήσεις εταιρίας

Οι τάσεις όμως της αγοράς εμφανίζονται ανοδικές, γεγονός που αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, λόγω εφαρμογής του "Σχεδίου Καποδίστρια" για την ενοποίηση των Δήμων, που προβλέπει και την ανάλογη χρηματοδότηση τους από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια. Το μερίδιο των μεταλλικών κάδων αναμένεται να αυξηθεί σε βάρος των πλαστικών ενώ, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, αναμένεται να δημιουργηθεί και νέα αγορά για κάδους μεγαλύτερης χωρητικότητας. Επιπλέον, προβλέπεται ανανέωση των κάδων απορριμάτων παλαιότητας άνω των δέκα ετών και αυξημένη ζήτηση λόγω της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.

Διεθνής Αγορά

Οι βασικότεροι ανταγωνιστές της Εταιρίας στις αγορές του εξωτερικού είναι:

 • Στις διεθνείς αγορές η πολυεθνική ΟΤΤΟ με έδρα την Κολωνία της Γερμανίας.
 • Στην Αγγλία η εταιρία TAYLOR.

Επίσης μικρότεροι παραγωγοί στις τοπικές αγορές τους. Οι προοπτικές της αγοράς στον τομέα των περιβαλλοντικών προϊόντων είναι ανοδικές. Σημαντικές επενδύσεις γίνονται συνεχώς στο χώρο αυτό για εξοπλισμό, δεδομένου ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συμπεριφορά είναι άμεση προτεραιότητα κάθε χώρας. Οι προϋπολογισμοί που διατίθενται κάθε χρόνο από τις χώρες της Ε.Ε. Είναι σταθερά υψηλοί.

Ανάλογες τάσεις ανάπτυξης αναμένονται μεσοπρόθεσμα στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, διότι αυτές βρίσκονται σήμερα σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης.

Σημαντικές τάσεις ανάπτυξης προβλέπεται ότι θα παρουσιαστούν επίσης στις αγορές της Νότιας Αμερικής, ενώ για τις αγορές των χωρών της Μέσης Ανατολής αναμένεται μάλλον κάμψη.

Η θέση της Εταιρίας στο Κλάδο

Η SPIDER AE δραστηριοποιείται σε τρείς διαφορετικούς τομείς (αγορές) όπως προαναφέρθηκε. Στον τομέα του εξοπλισμού καταστημάτων επικρατεί μία ιδιαιτερότητα μεταξύ των κυριότερων προμηθευτών της αγοράς, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν συνήθως πολλαπλή δραστηριότητα, η οποία επεκτείνεται και σε προιόντα ετερόκλητα, ενώ ο κύκλος εργασιών τους παρουσιάζεται ενιαίος, γεγονός που δημιουργεί αδυναμία σύγκρισης όσον αφορά τις πωλήσεις των εταιριών στο συγκεκριμένο αντικείμενο (εξοπλισμό καταστημάτων). Η εταιρία εκτιμά ότι στην συγκεκριμένη δραστηριότητα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων προμηθευτών της εγχώριας αγοράς, ενώ στο χώρο της εγχώριας παραγωγής έχει αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής, αντιμετωπίζοντας περιορισμένο ανταγωνισμό κυρίως βιοτεχνικού επιπέδου.

Αντίστοιχη δυσχέρεια σύγκρισης αντιμετωπίζεται και στον τομέα των υποκατασκευών-αμυντικού υλικού. Λόγω της φύσεως του αντικειμένου, θεωρείται ότι δεν υπάρχει ευθέως συγκρίσιμος ανταγωνισμός προς την SPIDER AE. Οι προοπτικές σε αυτόν τον τομέα είναι σημαντικές λόγω των εξελίξεων στην Κρατική Αμυντική Βιομηχανία, των πολιτικών αποφάσεων για ελληνοποίηση των προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων και των αντισταθμιστικών ωφελειών, επιπλέον δε, λόγω της καθιέρωσης της Εταιρίας ως ιδιαίτερα αξιόπιστου υποκατασκευαστή, με ανεπτυγμένη υψηλή τεχνογνωσία στα μεταλλικά εξαρτήματα.

Στον τομέα των προϊόντων περισυλλογής απορριμμάτων ωστόσο η αγορά είναι μετρήσιμη σε μεγάλο βαθμό, δεδομένου ότι η προμήθεια τους γίνονται μέσω Δημοσίων Οργανισμών. Εκτιμάται ότι οι διαγωνισμοί προμηθειών (των ΟΤΑ, οργανισμών του Δημοσίου κλπ) καλύπτουν ποσοστό της τάξεως 75% της συνολικής ζήτησης, επομένως είναι ενδεικτικοί για το σύνολο της αγοράς.

Σήμερα η Spider με την πολυετή παρουσία της στο χώρο αυτό, κατέχει το 60% της Ελληνικής αγοράς προμηθεύοντας με κάδους το μεγαλύτερο μέρος των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα συστήματα αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων κατασκευάζονται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Η υψηλή ποιότητα σε συνδυασμό με την τακτική παρουσία σε διεθνείς περιβαλλοντικές εκθέσεις, δημιουργούν τις προϋποθέσεις έντονης εξαγωγικής δραστηριότητας, που ήδη έχει εξαπλωθεί σε 25 χώρες.

Είναι η πρώτη Ελληνική εταιρεία, που οι κάδοι της κατασκευάστηκαν ακολουθώντας το διεθνές πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο του οποίου βρίσκεται ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η διάθεση και το service των προϊόντων της. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας της Spider, πιστοποιήθηκε από το Bureau Veritas Quality International (BVQI) και απονεμήθηκε από τον UKAS.

Τέλος από το 1995 και το 1999, ξεκίνησε δυναμικά συνεργασία, με δύο μεγάλους οίκους του εξωτερικού, CRAEMER (KLIKO) και PLASTIC OMNIUM group αντίστοιχα, κατασκευής πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων τύπων και χωρητικοτήτων, τους οποίους αντιπροσωπεύει, και έχει λάβει το δικαίωμα της πλήρους συναρμολόγησής τους στην Ελλάδα. Mέσα στο χρονικό αυτό διάστημα κατέκτησε το 40% περίπου των τροχήλατων πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων της Ελληνικής αγοράς.

Πηγή: Εκτιμήσεις εταιρίας