Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Ελληνικά | English 
 
 Μήνυμα προέδρου
 
  image

Κύριοι μέτοχοι,

     Η Εταιρία βρίσκεται σε φάση παραγωγικής και διοικητικής αναδιοργάνωσης και η Διοίκηση εκτιμά ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορούν να υπάρξουν αξιόπιστες προβλέψεις για το 2011.

     Σημειώνουμε ότι από την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων μέχρι σήμερα δεν συνέβη κανένα σημαντικό γεγονός που θα έχει σημαντική επίπτωση στην πορεία και στα οικονομικά μεγέθη τόσο της Εταιρίας όσο και του Ομίλου.

     Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικράτησαν στην αγορά την χρήση 2010, η πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας ακολούθησε τον γενικότερο κανόνα των Ελληνικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:

     Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά την χρήση 2010 ανήλθε σε € 29.017.106 έναντι € 36.965.609 της χρήσης 2009 παρουσιάζοντας μείωση 21,50%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 6.536.131 έναντι € 10.465.158 της χρήσης 2009 παρουσιάζοντας μείωση 37,54%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε € -1.360.553 έναντι € 3.331.600 της χρήσης 2009 . Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε € -5.309.958 έναντι € 196.187 της χρήσης 2009. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε € -5.474.010 έναντι € 83.871 της χρήσης 2009.

     Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την χρήση 2010 ανήλθε σε € 19.314.894 έναντι € 28.160.342 της χρήσης 2009 παρουσιάζοντας μείωση 31,41%. Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε € 3.414.455 έναντι € 7.451.829 της χρήσης 2009 παρουσιάζοντας μείωση 54,18%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας ανήλθαν σε € -1.026.292 έναντι € 2.748.068 της χρήσης 2009 παρουσιάζοντας μείωση 137,35%. Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € -4.422.165 έναντι € 66.974 της χρήσης 2009. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρείας ανήλθαν σε € -4.523.053 έναντι € -13.829 της χρήσης 2009.

     Η ανωτέρω κατάσταση οφείλεται στη σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας, με συνέπεια την ουσιαστική μείωση του μικτού περιθωρίου μη δυνάμενου να καλύψει τα λειτουργικά και χρηματοοικονομικά έξοδα.

     Η δυσμενής οικονομική συγκυρία ανάγκασε τη Διοίκηση να προβεί σε περαιτέρω περιορισμό του κόστους διαφόρων τμημάτων καθώς και λοιπών μη παραγωγικών δαπανών, μη ικανών βέβαια να αναστρέψουν το αρνητικό αποτέλεσμα του Ομίλου και της Εταιρείας.

     Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης προέβη σε διενέργεια πρόσθετης πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων ποσού 388.434 ευρώ για τον Όμιλο και ποσού 150.000 ευρώ για την Εταιρεία. Το ποσό της συνολικής πρόβλεψης ανέρχεται στο ποσό των 1.442.961 ευρώ για τον Όμιλο και 850.000 ευρώ για την Εταιρεία αντίστοιχα και η Διοίκηση εκτιμά ότι είναι επαρκές.

     Επίσης διενεργήθηκαν προβλέψεις υποτίμησης της αξίας των αποθεμάτων, ποσού 220.000 ευρώ για τον Όμιλο και 200.000 ευρώ για την Εταιρεία. Το ποσό της συνολικής πρόβλεψης ανέρχεται σε 650.000 ευρώ για τον Όμιλο και 600.000 ευρώ για την Εταιρεία.

 

Με τιμή,

Πέτσιος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος